Cung cấp

Này Dùng thỏa Thuận, sau đây được gọi là "thỏa Thuận", là kết giữa các Cửa hàng trực Tuyến nrk87.com có một địa chỉ Internet nrk87.com sau đây được gọi là "trực Tuyến" hoặc "trang Web", và người của trực Tuyến dịch vụ, sau đây được gọi là "người Mua", và xác định điều kiện để mua hàng qua trang Web.

1. Cơ bản quy định:

1.1. Thỏa Thuận này là kết giữa những người Mua và các cửa hàng trực Tuyến tại thời điểm đặt các đơn đặt hàng. Các người mua khẳng định mình thỏa thuận với các điều khoản đặt ra trong thỏa Thuận này bằng cách đặt một dấu ấn trong các cột "tôi đồng ý với các quy tắc của các cửa hàng" khi đặt hàng.

1.2. Thỏa Thuận này, cũng như các sản phẩm cung cấp thông tin trên trang Web là một công phục vụ phù hợp với Bài viết 435 và Phần 2 Điều 437 của Luật Dân sự của Liên bang nga.

1.3. Những quy định của Luật Dân sự của Liên bang nga về việc bán hàng hoá bởi người điều khiển từ xa có nghĩa là (Điều 497 của Luật liên Bang nga ngày 25.10.2007 N 234-THANH), cũng như Luật của Liên bang nga "Trên người tiêu Dùng Quyền bảo Vệ", ngày 07.02.1992 Số 2300-1 và hành vi pháp lý khác được thông qua trong phù hợp với họ áp dụng các mối quan hệ giữa người và người Mua trực Tuyến.

1.4. Người Mua có thể là bất kỳ hoặc pháp người có thể chấp nhận và trả tiền cho hàng hóa theo lệnh của anh ta trong cách và theo các điều kiện được thành lập bởi thỏa Thuận này trên lãnh thổ của Liên bang nga.

1.5. Các trực tuyến có quyền để thực hiện thay đổi thoả Thuận này.

1.6. Thỏa Thuận này nên được coi là trong hình như nó được đăng trên trang Web, và sẽ được áp dụng và giải thích phù hợp với pháp luật của Liên bang nga.

2. Sản Phẩm Thông Tin:

2.1. Các sản phẩm được trình bày trên trang Web qua mẫu ảnh đó là tài sản của trực Tuyến.

2.2. Mỗi hình ảnh là mẫu đi kèm văn bản thông tin: bài viết, giá và mô tả của hàng hóa.

2.3. Theo yêu cầu của các người Mua, người quản lý của trực Tuyến là nghĩa vụ cung cấp (điện thoại hay e-mail) khác thông tin cần thiết và đủ, từ của người Mua điểm của xem, cho ông ta để đưa ra quyết định về việc mua hàng hóa.

Thể 2,4. Giá cả hàng hoá ghi trên trang Web có thể được thay đổi đơn phương của trực Tuyến.

2.5. Trong trường hợp của một sự thay đổi ở giá cả hàng hoá ra lệnh cho người Mua, người quản lý của trực Tuyến thông báo cho những người Mua về nó càng sớm càng tốt (điện thoại hay e-mail) để nhận được xác nhận hay huỷ bỏ lệnh. Nếu đó là không thể liên lạc với người Mua, trật tự này được coi là bị hủy bỏ.

3. Các thủ tục cho những mua hàng hóa:

3.1. Các người Mua có quyền ra lệnh cho bất kỳ bày sản phẩm trên trang Web.

3,2, và. Sau khi đặt một lệnh, một bức thư xác nhận chấp nhận lệnh được gửi đến người Mua là e-mail, chỉ ra tên của người được chọn hàng hóa và tổng số tiền của trật tự, đó là một phần của thỏa Thuận này. Tiếp theo, người quản lý của trực Tuyến liên lạc với người Mua (điện thoại hay e-mail) để nhận được một xác nhận đặt hàng.

3.3. Nếu hàng hóa không có trong kho, người quản lý của trực Tuyến là nghĩa vụ để thông báo cho những người Mua về điều này (điện thoại hay e-mail).

3.4. Trong sự vắng mặt của các sản phẩm, người Mua có quyền để thay thế nó với sản phẩm khác, hoặc hủy lệnh.

3.5. Các người Mua có quyền từ chối, hàng bất cứ lúc nào trước khi nó được gửi đến người Mua, trước (nhưng không muộn hơn 12 giờ, trước khi giao thời gian) bởi thông báo cho các cửa hàng trực Tuyến về điều này (trong một cuộc trò chuyện trên trang web của e-mail hoặc điện thoại).

4. Giao hàng và chấp nhận-chuyển hàng hóa:

4.1. Giao hàng đã ra lệnh trong trực Tuyến, trong các đồng ý lượng và phân loại, được thực hiện bởi những dịch vụ giao hàng trên lãnh thổ của thành phố Moscow, và khu vực Moscow, cũng như với các thành phố của Liên bang nga.

Có 4,2. Các chi phí giao hàng được trả tiền bởi người Mua giá ghi trên trang Web trong phần thanh Toán "" và "Hàng".

4.3. Lô hàng và giao hàng hóa đã ra lệnh được thực hiện trong các điều khoản thỏa thuận với người Mua.

4.4. Các người mua là nghĩa vụ trong sự hiện diện của người giao hàng của trực Tuyến, để chấp nhận ra lệnh cho hàng hóa theo số lượng chất lượng phân loại và đầy đủ của những hàng hoá.

4.5. Thực tế chấp nhận hàng hoá bởi người Mua là thanh toán hóa (thanh toán của tổng số tiền của trật tự và số tiền chi phí cho việc giao hàng để Mua).

5. Thanh toán cho những hoá:

5.1. Phương thức thanh toán cho những hoá được ghi trên trang Web trong phần thanh Toán "" và "Hàng".

Có 5,2. Khi tính toán, người Mua trả tiền cho hàng bằng cách chuyển tiền để người đại diện của trực Tuyến trong những người của các giao dịch vụ chuyển phát nhanh.

Có 5,3. Hàng được trả tiền chỉ có ở rúp.

6. Trở lại của nhà hàng:

6.1. Các người Mua có quyền từ chối hàng sau khi nhận được họ trong vòng mười bốn ngày. Sự trở lại của hóa chất thích hợp là có thể nếu thuyết trình của mình, tiêu dùng tài sản, cũng như một tài liệu xác nhận thực tế và điều kiện của mua của những quy định hóa (chuyến lưu ý, nhận tiền mặt) được bảo tồn. Trong thời gian này, các người Mua là nghĩa vụ để thông báo cho quản lý cửa hàng của e-mail hoặc điện thoại 8-800-555-27-21 về mong muốn trả lại hàng hóa.

6.2. Các Mua không có quyền từ chối hàng hóa chất thích hợp có cá nhân được xác định chỗ ở nếu các quy định hàng có thể được sử dụng riêng của các người Mua có được nó.

6.3. Nếu Mua từ chối hóa, trực Tuyến trả cho ông số tiền trả cho những hoá, trừ đi tiền chi phí của các cửa hàng trực Tuyến liên quan đến việc cung cấp hàng cho các người Mua và việc xuất khẩu của hàng hóa từ người Mua, không muộn hơn mười ngày kể từ ngày người Mua nộp có liên quan yêu cầu.

6.4. Hàng không đủ chất lượng có thể được thay thế với tương tự hàng hóa chất thích hợp, hoặc trở về với người Bán, trong trường hợp này Bán trả tiền cho việc giao hàng.

7. Khác:

7.1. Các trực tuyến có quyền để mở rộng và làm giảm sự cung cấp sản phẩm trên trang Web, điều chỉnh truy cập để mua bất cứ hàng hóa, cũng như ngưng hay chấm dứt việc bán hàng hóa theo ý của mình.

7.2. Các trực tuyến có quyền giữ đặc biệt mãi.

7.3. Theo quy định của pháp Luật liên Bang "Vào dữ Liệu Cá nhân", bằng cách đặt một thứ, bạn đồng ý với việc trực Tuyến để xử lý cá nhân dữ liệu cho các mục đích của gửi thông tin và đẩy sản phẩm trên thị trường, không giới hạn thời gian. Này đồng ý có thể được thu hồi bởi bạn bằng cách gửi một thông báo. Trong trường hợp này, liệu cá nhân của bạn sẽ bị phá hủy và xử lý của họ sẽ được chấm dứt trong vòng 7 ngày làm việc từ ngày chúng tôi nhận được thông báo.

7.4. Người Bán thực hiện để duy trì bí mật đối với người Mua là dữ liệu cá nhân, cũng như các thông tin về người Mua mà đã trở nên nổi tiếng để Bán trong kết nối với thực hiện hợp đồng này ngoại trừ trong trường hợp khi những thông tin này: công khai; tiết lộ theo yêu cầu hay với sự cho phép của người Mua; yêu cầu công bố thông tin trên các căn cứ quy định của pháp luật, hoặc khi nhận được yêu cầu từ một tòa án hay cơ quan có thẩm quyền; được tiết lộ vào căn cứ khác cung cấp cho các thỏa thuận của các Bên.

7.5. Các người phải để đơn phương sửa đổi thỏa Thuận bằng cách xuất bản thay đổi trên trang Web https://nrk87.com trừ khi có cấp phiên bản mới của thỏa Thuận.

7.6. Thỏa Thuận là thỏa thuận hợp pháp giữa người Mua và Bán và có những quy tắc để làm mua ở cửa hàng trực Tuyến "nrk87.com ".

7.7. Thỏa thuận này được coi là kết thúc từ lúc các người bán vấn đề người mua bằng tiền mặt hoặc hàng hóa nhận, hoặc các tài liệu xác nhận thanh toán cho những hoá, hoặc từ thời điểm này các bán nhận được một tin nhắn về ý định mua hàng hóa.

Các bạn hãy ghé thăm showroom NRK87. để gặp gỡ đội ngũ, tìm hiểu thêm về thương hiệu, mặc thử và sờ vào quần áo. Chúng tôi luôn sẵn lòng trò chuyện, giải đáp thắc mắc và thảo luận về khả năng hợp tác.